Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на ogradipro, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо румънско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?
ogradipro е търговското наименование на „Бравопанел ЕООД със седалище: Русе, ул. Асен Златаров 30, с ЕИК BG201778134, (наричано по-долу „ogradi•pro“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Кои категории лични данни обработваме ние?
Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:
Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?
Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
Предоставяне на услуги на ogradipro във Ваша полза
Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на ogradiproo или на маркетплейс продавачите в онлайн платформата на ogradipro;
Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ogradipro и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Колко време пазим Вашите лични данни?
По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в ogradi•pro. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?
В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
доставчици на куриерски услуги;
доставчици на платежни/ банкови услуги;
застрахователни компании;
доставчици на ИТ услуги;
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Какви са Вашите права?
Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Можете да ни помолите:
да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
да предоставим копие от тези данни;
да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне
Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.
Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни
Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
упражнявате законно право на възражение; или
те са били незаконно обработвани; или
е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

за да се изпълни законово задължение; или
за да се установи, упражни или защити правна претенция;
Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в ogradipro и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от ogradipro, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и ogradipro няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в ogradipro с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни
Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:
тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

ако имаме Вашето съгласие; или
за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
за да се защитят правата на ogradipro или на друго физическо или юридическо лице.
Преносимост на данните
Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:
обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
обработването се извършва с автоматично средство.
Право на възражение
Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.
Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:
поражда правни последици за Вас; или
Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.
Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или
се базира на Вашето изрично съгласие.
Жалби
Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В Румъния данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:
Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-555
Електронна поща:
Интернет страница: www.cpdp.bg

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на ogradipro по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
по електронна поща до адрес: или
по обикновена поща или куриер до адрес: Русе, ул. Асен Златаров 30
– като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на ogradipro.